Хурдан уруулын нээлттэй үхэх

  • Fast Lip Open Die

    Хурдан уруулын нээлттэй үхэх

    45 градусын хязгаарлагчтай хурдан уруулын ил задгай нас, доод уруулын уян хатан хурдан тохируулга. Техникийн параметр 1. Хамгийн том уян хатан уруул бүхий 5 мм хүртэлх тохируулгын хязгаарлалт нь бүтээгдэхүүний зузааныг онлайнаар зогсоож, 2. Хурдан, үр дүнтэй тохируулга хийж, ажлын цагийг энгийн 20 минутаас 2 минут болгон бууруулна.